Swansea University Covid-19 Response Fund

£78,079 raised

341 donors

Swansea University is already playing a key role in the response to Covid-19. Since the outbreak began, we have been carrying out research into the social impact of the pandemic, helping our own students in their time of need and supporting our front-line workers by providing additional PPE and hand sanitiser.

Donations to the Covid-19 response fund will help us to provide the most supportive and caring environment possible for our students, from those suffering financially to those whose families and friends have been directly affected by the outbreak. By boosting the funding available to our hardship and wellbeing services, we will be ideally positioned to support our students as fully as possible both now and in the coming months. The University has dramatically increased its contribution in this area and received tremendous support from alumni and friends, but the unprecedented demand on the service continues to outpace what we are able to provide.

The fund will also provide our world class academics with important Covid-19 related research grants. We have already seen donations fund an internationally collaborative study which aims to understand, and ultimately improve, social responses to public health guidance, and there are several others which require funding to get started. The projects supported by the fund will help us return to normality as quickly and smoothly as possible; and manage future outbreaks of this nature more effectively.

While we recognise and appreciate that many of you will have been affected by the crisis, we hope that you will support us if you are able to. If you're not in a position to donate, you can still help us by sharing this page on social media and with your friends and family so that we can reach as many people as we can. We are hugely grateful for your support!

*If you would like your donation to be specific to just Student Hardship or Research, please email us and we'll arrange this for you.*

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Prifysgol Abertawe eisoes yn chwarae rhan allweddol yn yr ymateb i Covid-19. Ers i'r achosion ddechrau, rydym wedi bod yn cynnal ymchwil i effaith gymdeithasol y pandemig, gan helpu ein myfyrwyr sydd mewn angen a chefnogi ein gweithwyr rheng flaen trwy ddarparu offer amddiffynol personol ychwanegol a diheintydd dwylo.

Bydd rhoddion i gronfa ymateb Covid-19 yn ein helpu i ddarparu'r gefnogaeth a'r gofal gorau posib i'n myfyrwyr, o'r rhai sy'n dioddef yn ariannol i'r rhai y mae achosion Covid wedi effeithio'n uniongyrchol ar eu teuluoedd a'u ffrindiau. Trwy roi hwb i'r cyllid sydd ar gael i'n gwasanaethau caledi a lles, byddwn mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig cefnogaeth mor gyflawn â phosib i'n myfyrwyr, nawr ac yn ystod y misoedd nesaf. Mae'r Brifysgol wedi cynyddu ei chyfraniad at yr achos hwn yn fawr ac wedi derbyn cefnogaeth aruthrol gan ein cyn-fyfyrwyr a chyfeillion, ond mae'r galw digynsail ar y gwasanaeth yn parhau i fod yn fwy na'r hyn y gallwn ei ddarparu.

Bydd y gronfa hefyd yn darparu grantiau ymchwil pwysig sy'n gysylltiedig â Covid-19 i'n hacademyddion blaenllaw. Mae rhoddion eisoes wedi ariannu astudiaeth gydweithredol ryngwladol sy'n ceisio deall, ac yn y pen draw, wella ymatebion cymdeithasol i ganllawiau iechyd cyhoeddus, ac mae sawl un arall sydd angen eu cyllido er mwyn medru dechrau ar y gwaith. Bydd y prosiectau a gefnogir gan y gronfa yn ein helpu i ddychwelyd i normalrwydd mor gyflym a llyfn â phosibl; a rheoli argyfyngau fel hyn yn y dyfodol yn fwy effeithiol.

Er ein bod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi y bydd yr argyfwng wedi effeithio ar lawer ohonoch, gobeithiwn y byddwch yn ein cefnogi os gallwch. Os nad ydych mewn sefyllfa i gyfrannu, gallwch ein helpu trwy rannu'r dudalen hon ar gyfryngau cymdeithasol a gyda'ch cyfeillion a'ch teulu fel y gallwn gyrraedd cymaint o bobl ag y gallwn. Rydym yn hynod ddiolchgar am eich cefnogaeth!

 • 2 days, 8 hours ago
  KATHERINE CEJA donated £100.00
 • 3 days, 23 hours ago
  Martin Roach donated
 • 6 days, 19 hours ago
  Chandrakant Parekh donated
 • 6 days, 20 hours ago
  An anonymous user donated £10.00
 • 1 week, 4 days ago
  Kay Ann Howells donated
 • 2 weeks ago
  costa Coleman donated £100.00

Spread the word on social media

Join the conversation

#SwanseaCovid19Fund